โอเอซิส นวัตกรรมสริมอาหารสำหรับพืชทดแทนปุ๋ย 32,091  ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. 5,139  ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว 4,491  ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,848  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3,371  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,854  ดอยฟ้างาม บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2,824  ซีโอฟาร์ม ผลิตภัณฑ์หินแร่ธรรมชาติจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ 2,185  ตามรอยวัวแดง 1,173  ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินธนากร 1,160  Phuket Pillow หมอนยางพาราแท้ 100% 974  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 706  บ้านสวนพันธุ์ไม้ 624  วังผาเมฆ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 542  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 494  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 468  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือจ.หนองบัวลำภู 418  กาแฟมณีพฤกษ์ Maneepruek coffee 366  กระทงกรวยไอติมแฟนซี ราคาส่งจ้าา 324  ป่าหนองตะแบก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 323  Green Builder 314  กะลาลุงปลื้ม 239  Clean Room ห้องเรียนสะอาด 232  WeStar Camping 230  พึ่งสุขฟาร์มอินทรีย์ 205  Mixneral 146  ผู้ผลิต ขาย เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย 136  ศูนย์เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก 38