สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สอ.กปน.) 1,279  KHUM KHAM International Convention Centre Chiang Mai 916  COSS Space 637  Dwelling Place Church 418  ซุ้ม Cos&Int RAM 329