บินสุดขอบฟ้า 1,964  คลินิกหมอเอกอาทิตย์ 121  Sopida & Saravut Clinic 108