โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 36,754  คลินิกเด็กหมอเกตุวลี 241