วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 22,085  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 20,760  วิทยาลัยพณิชยการบางนา 15,884  KINGSTON PATTAYA VOCATIONAL COLLEGE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน) 4,593  ร้านป้าเพ็ญ ชุดนักเรียน นักศึกษา รังสิต ปทุมธานี 344