Name: ข่าวครู
Category: Education
About: เพจข่าวครูมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับครู
Likes: 68,585
On Facebook
Recommend: รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่๙ 275  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 437  เรารักประเทศไทย - ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ม.๓/๒ ปี ๒๕๖๐ 464