Name: คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท.
Category: Education
About: สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Description: รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเรียนทั้งรายงิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม หนังสืออ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติม เอกสารเสริม ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นอุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ electronic E-book learning object และการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
Likes: 64,877
On Facebook
Recommend: สถาบันติวกฎหมาย Study with Best 926  ขายBMWClassic 34  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 285