Name: ครูนอกกรอบ
Category: Education
About: บอกเล่าเรื่องราวที่มาจากหัวใจของครู
Likes: 285,141
On Facebook
Recommend: โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 6,316  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม“จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” 1,356  สถาปัตย์ศิลปากร สอบตรง 2560 1,965