Name: ฅนเป็นครู
Category: Education
About: สอนศิษย์ให้เป็น "คน" คือ เกียรติยศของคนเป็น "ครู"
Likes: 106,092
On Facebook
Recommend: โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME 23,522  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร"ภาพกิจกรรม" 1,605  กศน.ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 69