Name: ฅนเป็นครู
Category: Education
About: สอนศิษย์ให้เป็น "คน" คือ เกียรติยศของคนเป็น "ครู"
Likes: 106,092
On Facebook
Recommend: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงประคำ 486  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 404  สภานักเรียนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1,230