Name: ฅนเป็นครู
Category: Education
About: สอนศิษย์ให้เป็น "คน" คือ เกียรติยศของคนเป็น "ครู"
Likes: 106,092
On Facebook
Recommend: ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ 1,888  คำถาม40ข้อ 735  UTK Minimarathon 1,179