Name: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15
Category: Military Base
About: ดำเนินกิจการด้านการสัสดี และด้านสรรพกำลังต่างๆ
Description: ภารกิจ หน้าที่ ในความรับผิดชอบ 1. งานสัสดี ควบคุมทางบัญชี ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน ระบบควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน รวมทั้งดำเนินการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชีใบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับดูแลเตรียมการเกี่ยวกับการตรวจเลือก การปลดราชการ การหนีราชการ การเปลี่ยนแปลงประเภททหารกองหนุนทั้งปวง 2. งานด้านกำลังพลสำรอง พัฒนาระบบกำลังพลสำรอง ในการระดมพลรับพล ส่งพล การทดแทนกำลังพล เตรียมพล ควบคุม กำลังพลสำรองให้พร้อม ส่งให้แก่หน่วยรับการบรรจุทั้งในภาวะปกติและในยามสงคราม 3. ดำเนินการเตรียมการเกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง ด้านการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อสาร การซ่อมบำรุง แรงงาน การผลิต การวิจัย การพัฒนา ให้พร้อมตั้งแต่ภาวะปกติ ระดมสรรพกำลังได้ทันที เมื่อประกาศใช้แผน โดยมีการรวบรวมบัญชี สป.ต่างๆ 5 ประเภท 9 สาย ยุทธบริการ ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาและเตรียมการระดมสรรพกำลัง เมื่อสั่งโดยประสานกับหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค อื่นๆ ให้พร้อมรบใน 72 ชั่วโมง 4. งานด้านระดมสรรพกำลัง ทั้งยามปกติและในยามสงคราม 5. ด้านกำลังพล เตรียมกำลังพลสำรองให้สามารถระดมได้เต็มขนาด ตลอดจนกำหนดกรรมวิธีในการระดมพล รับพล ส่งพล ให้มีความสมบูรณ์ให้กับหน่วยกำลังรบกำลังกองหนุน (พลหนุน) หน่วยจัดตั้งยามสงคราม หน่วยกำลังทดแทน นขต.ทบ. (หน่วยสนับสนุนการรบ, หน่วยส่งกำลังบำรุงและหน่วยส่วนภูมิภาค) รวมทั้งร่วมกับหน่วยรับการบรรจุในการฝึก การศึกษาของกำลังพลสำรอง
Likes: 161
On Facebook
Recommend: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 15 161  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ 176  ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 23 1,589