Name: พี่ มศว พาน้องสอบ
Category: Education
About: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Facebook ที่ช่วยเหลือ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการสอบตรงเป็นนิสิตใหม่ มศว รวมถึงแนะแนวและมีข่าวการศึกษาที่เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดตามผ่านทาง Twitter ได้ที่ @SeniorSWU **ผู้จัดทำและดูแลแฟนเพจและทวิตเตอร์นี้เป็นเพียงนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Likes: 223,575
On Facebook
Recommend: เอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,202  ศูนย์สีซ่อมห้าง ประชากิจ จันทบุรี 1,639  ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาดินในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 38