Name: สื่อ สร้างสรรค์ ใบงานปฐมวัย
Category: Education
About: สื่อ ใบงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ ปฐมวัย
Description: แจกภาพสื่อสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของระดับชั้นปฐมวัย ทุกภาพในเพจสามารถแชร์ได้ และนำไปใช้ในการศึกษาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะ ... งดนำภาพในเพจไปขายหรือนำไปใช้ทางการค้านะคะ
Likes: 142,407
On Facebook
Recommend: The Enlight 459  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ - งานประชาสัมพันธ์ 2,564  งานแนะแนวบ้านตาล 308