Name: องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Category: Education
About: องค์การนิสิตเป็นหน่วยกิจกรรมกลางในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตชาวเทา-ทองทุกคน
Description: ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเเละสร้างสสรค์กิจกรรมของนิสิต
Likes: 66,414
On Facebook
Recommend: กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 4,905  กศน ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 190  ภาพกิจกรรมต่างๆของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 277