Name: เรารักพระเจ้าอยู่หัว
Category: Community
About: เปล่งเสียง...คำว่ารักให้ดังก้องไกล สุดแรงใจด้วยใจรักด้วยแรงศรัทธา
Description: พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
Likes: 596,357
On Facebook
Recommend: ค่ายบูรณาการ ภาคเหนือตอนล่าง ปี 2560 1,241  โลกของคนบ้านิยายและหนังสือมากมายของฟีน่า 19,756  ฝากบอก ศาลายา 1,884