Name: เรียนจีน ให้ได้จีน
Category: Education
About: ประสบการณ์เรียนภาษาจีน เรียนต่อที่เมืองจีน เรียนภาษาจีนนอกตำรา เรียนจีนออนไลน์
Description: เพจเล่าเรื่องราวประสบการณ์เรียนภาษาจีน เรียนต่อที่เมืองจีน ชวนเพื่อนๆมาเรียนภาษาจีนนอกตำรา เรียนจีนออนไลน์ คำศัพท์ที่คนจีนใช้บ่อย และไวยากรณ์จีน รวมถึงเกร็ดจีนนอกตำรา นำเสนอในรูปแบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
Likes: 88,079
On Facebook
Recommend: คณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 30 ปี 677  PR Chinorot 1,930  โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ 698