Name: เรียนจีน ให้ได้จีน
Category: Education
About: ประสบการณ์เรียนภาษาจีน เรียนต่อที่เมืองจีน เรียนภาษาจีนนอกตำรา เรียนจีนออนไลน์
Description: เพจเล่าเรื่องราวประสบการณ์เรียนภาษาจีน เรียนต่อที่เมืองจีน ชวนเพื่อนๆมาเรียนภาษาจีนนอกตำรา เรียนจีนออนไลน์ คำศัพท์ที่คนจีนใช้บ่อย และไวยากรณ์จีน รวมถึงเกร็ดจีนนอกตำรา นำเสนอในรูปแบบเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
Likes: 88,079
On Facebook
Recommend: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 6,596  เล่นได้เล่นดี 1,177  Kruuraiwan Chanwittayakorn 1,291