Name: โรงเรียนเดินเรือสากล
Category: Education
About: ก้าวล้ำนำวิชา การศึกษาระดับสากล
Description: โรงเรียนเดินเรือสากล (INTER MARITIME SCHOOL) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 โดยคุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ และกลุ่มผู้บริหารในเครือของ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในการจำหน่ายพร้อมให้บริการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการเดินเรือและการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการด้านความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือ มาเป็นเวลานานกว่า 25 ปี เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วนทั้งในวงราชการ และเอกชนชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ พลเรือเอก วีระยุทธ อุตตะโมท ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือครูใหญ่ ประจำโรงเรียนเดินเรือสากล จากการที่ได้ประกอบกิจการในด้านนี้ และได้คลุกคลีอยู่ในวงการพาณิชย์นาวีมาเป็นเวลานาน ผู้บริหารของบริษัททราบว่า ปัจจุบันคนประจำเรือไทยส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในด้านความรู้ และประสบ- การณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ทำให้ถูกมองว่าเป็นผู้มีมาตรฐานคุณภาพต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เป็นเหตุให้ไม่สามารถก้าวออกไปแข่งขันยังตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากนัก แม้จะมีบางส่วนที่ออกไปทำงานกับบริษัทเรือต่างประเทศได้ แต่ก็ยังเป็นอัตราส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้เสียโอกาสที่จะประกอบอาชีพกับบริษัทต่างประเทศ และนำรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้คณะผู้บริหารของบริษัทเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะมี ส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของคนประจำเรือไทยทุกระดับชั้น ให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ สามารถแข่งขันกับแรงงานในตลาดต่างประเทศได้ ทั้งยังเป็นการช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง จึงได้ร่วมกันจัดตั้งสถานศึกษาฝึกอบรมแห่งนี้ขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาฝึกอบรมแก่ชาวเรือทุกระดับชั้นอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่กำหนด และให้เป็นทางเลือกใหม่แก่บรรดาชาวเรือทั้งหลายที่ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างแท้จริง
Likes: 75,608
On Facebook
Recommend: สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการบินนาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 1,020  ออนไลน์สร้างอาชีพ 502  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 299