Name: แหนมเกษศิริของดีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
Category: Restaurant
About: จัดจำหน่าย ประจำ ตลาดสันป่าข่อย ตี4-10โมง ตลาดอุ้ยทาสันกำแพง บ่าย2-1ทุ่ม
Likes: 59
Phone: 0613436832
On Facebook
Recommend: The Muslim Cuisine 9,191  กองเสบียง 331  Hilo Cafe 1,370