Name: แหนมเกษศิริของดีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
Category: Restaurant
About: จัดจำหน่าย ประจำ ตลาดสันป่าข่อย ตี4-10โมง ตลาดอุ้ยทาสันกำแพง บ่าย2-1ทุ่ม
Likes: 59
Phone: 0613436832
On Facebook
Recommend: BY CHEF 1,166  ขนมป้าพิณตรังของฝากตรัง ของดีเมือง ตรัง ของกินเมืองตรัง 2,055  อยู่แต่สวน 449