Name: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
Category: City
About: องค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร
Description: ขอบเขตรับผิดชอบ กยท.จ.เชียงใหม่ กยท.สาขาลำพูน กยท.สาขาลำปาง กยท.สาขาแม่ฮ่องสอน
Likes: 401
On Facebook
Recommend: Jamsai Kloset 2,435  วัดหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 568  Simply V Dine & Wine Restaurant 1,290