Name: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
Category: City
About: องค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร
Description: ขอบเขตรับผิดชอบ กยท.จ.เชียงใหม่ กยท.สาขาลำพูน กยท.สาขาลำปาง กยท.สาขาแม่ฮ่องสอน
Likes: 401
On Facebook
Recommend: Maydayplace 1,045  Toyota Team Thailand 214,616  VP place 113