Name: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
Category: Buddhist Temple
About: พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Description: เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารสถานีวิทยุเสียงเพื่อประชาชน เครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ, การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
Likes: 4,897
On Facebook
Recommend: วัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหาร(ฅนแปดริ้ว) 7,170  พระเครื่องเมืองกาญจนบุรี 787  พุทธรักษ์ วัตถุมงคล 7,552