Name: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
Category: Buddhist Temple
About: เพื่อการศึกษาด้านศีลธรรม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
Likes: 4,171
On Facebook
Recommend: สิริมงคล วัตถุมงคล เสริมลาภทรัพย์ ดวงชะตา 1,452  วัดเวฬุวนาราม-ไผ่เขียว ดอนเมือง 1,129  หลวงพ่อพรหม ถาวโร - วัดช่องแค ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ 1,824