Name: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
Category: Buddhist Temple
About: เพื่อการศึกษาด้านศีลธรรม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
Likes: 4,171
On Facebook
Recommend: วัดพระญาติการาม 10,106  วัดเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 440  บารมีหลวงปู่หลิว พญาเต่าเรือน 211