Name: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
Category: Buddhist Temple
About: เพื่อการศึกษาด้านศีลธรรม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ตลอดจนถึงการพัฒนาสังคม
Likes: 4,171
On Facebook
Recommend: พระเครื่องจังหวัด นครสวรรค์ และอื่นๆ 1,022  วัดเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 440  หนานเก่งสล่าปราสาททอง 380