Name: เมล่อนพจน์ศรีทองฟาร์ม
Category: Fruit & Vegetable Store
About: เราคือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเมล่อนทั่วประเทศ
Description: เราคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนผิวตาขายจำหน่าย มีทั้งเนื้อสีส้มและเขียว บนพื้นที่ปลูกกว่า 200 ไร่ มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี
Likes: 2,562
Phone: 0619195191
On Facebook
Recommend: Zenxin Organic Food Penang 1,187  Thinking Fruits 390  ต้นอ่อนผักบุ้ง ไร่พรชนก 751