Name: เมล่อนพจน์ศรีทองฟาร์ม
Category: Fruit & Vegetable Store
About: เราคือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเมล่อนทั่วประเทศ
Description: เราคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนผิวตาขายจำหน่าย มีทั้งเนื้อสีส้มและเขียว บนพื้นที่ปลูกกว่า 200 ไร่ มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี
Likes: 2,562
Phone: 0619195191
On Facebook
Recommend: Thinking Fruits 390  FRUTO ผลไม้พร้อมทาน 1,231  FRUIT LOFT 44