Name: เรารักสมเด็จพระนเรศวร
Category: Monarch
About: ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และประวัติศาตร์ชาติไทย
Likes: 3,989
On Facebook
Recommend: เรารักสมเด็จพระนเรศวร 3,989  พ่อของแผ่นดิน 1,835  ทรงพระเจริญ 93,268