Name: เวียงเก่าเล่าเชียงแสน
Category: City
About: เมืองเก่าเที่ยวฟรี
Description: เชียงแสนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าพันปี ตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยกำแพงทั้ง 3 ด้านประตูเมืองโบราณอีก 5 ประตู ภายในประกอบไปด้วยโบราณสถานที่สำคัญ และโบราณสถานที่ไม่มีชื่อ ประชาชนอาศัยอยู่เมืองกับโบราณสถาน เชียงแสนเมืองแห่งเส้นทางการค้าทางบกกับจีนตั้งแต่สมัยโบราณและปัจจุบัน เชียงแสนเมืองที่ติดกับแม่น้ำโขงที่ไหลมาจากประเทศจีน และเชียงแสนเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ปล.ห้ามใช้ภาพเหล่าเพื่อเหตุผลทางการค้า หากพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
Likes: 799
On Facebook
Recommend: บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 350  กางเกงขาม้า สุราษฎร์ธานี 156,055  วัดหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 568