Name: โรงเรียนอนุบาลวรรณภา
Category: Child Care Service
About: Social network ที่เป็นช่องทางติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลวรรณภา
Description: โรงเรียนอนุบาลวรรณภา รับสมัครนักเรียน ระดับ เตรียมมอนุบาล และ ระดับ อนุบาล 1 - 3 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มีบริการรถ รับ - ส่ง โทร. 053-376203 , 083-3226559 ตั้งอยู่ 69 หมู่ 8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2549 เปิดทำการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบัน หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรก่อนประถมศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 3 - 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับนักเรียน โดยผ่านทางการทำกิจกรรมประจำวัน ที่เหมาะสมกับวัยทั้ง 6 ประเภทคือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน มีพัฒนาการครบทุกด้านสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนได้รับการอบรมให้เป็นนักเรียนที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปรัญชาโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ร่าเริงแจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์
Likes: 548
On Facebook
Recommend: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา : Pattaya Orphanage 9,384  Two sisters 61  Nature Kids Play&Learn 3,952