Name: วัดแทนวันดีเจริญสุข
Category: Buddhist Temple
About: สื่อธรรมะและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติธรรม ของสำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
Description: สื่อธรรมะและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการปฏิบัติธรรม ของสำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข
Likes: 2,389
On Facebook
Recommend: ครัวปู่ย่าตายาย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 469  ศาลหลื่อโจ้วเซียนซือ ราชบุรี 70  บารมีหลวงปู่หลิว พญาเต่าเรือน 211