Name: ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดทองวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น
Category: Buddhist Temple
About: วัดทองวิทยาราม บ.ทรัพย์เจริญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Description: วัดทองวิทยาราม หมู่ที่ 10 บ.ทรัพย์เจริญ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Likes: 3,945
Phone: 0807251348
On Facebook
Recommend: วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา 2,130  วัดวิเศษไพรสณฑ์ 179  วัดศรีเจริญทอง พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ 614