Name: อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Category: Society & Culture Website
About: ข่าวสารข้อมูลอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Description: เมืองเก่าเวียงท่ากาน ปาฏิหารย์พระนอนใหญ่ หนองสะเรียมลือนาม สาวงามสันป่าตอง
Likes: 8,144
On Facebook
Recommend: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครปฐม 488  สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 111  พระพรหมบูชา หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม Brahma Lp Chamnarn Wat Chinwanaram 45