Name: ร้านยาโอสถสยาม
Category: Pharmacy / Drugstore
About: สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยามโดยฟาสซิโน
Description: บริหารงานโดยทีมงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยมีข้อตกลงเป็นเฟรนไชส์ ร่วมกับบริษัทโปรฟาสซิโน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการใช้ยาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมถึงให้บริการ งานเภสัชกรรมชุมชุนแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปัจจุบันได้ออกจากการเป็นเฟรนไชน์ฟาสซิโนแล้ว โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้บริหารงานเอง
Likes: 871
On Facebook
Recommend: ทัดตาเภสัช Tadta Pharmacy 295  WU Pharmacy Botanical Garden 515  อ.ทุ่งครุเภสัช 188