Name: วัดบึงทองหลาง (Wat Bungthonglang BKK)
Category: Buddhist Temple
About: 1155 ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Description: ตามประวัติวัดบึงทองหลางไม่ปรากฏหลักฐานในเชิงเอกสารอย่างชัดเจน มีเพียงคำบอกเล่าจากตาพลอย ระเบียบ ชาววัดบึงทองหลางวัย ๙๒ ปี เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด ซึ่งแต่เดิมวัดบึงทองหลาง เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเป็นวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เดิมทีพื้นที่ดินที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดทั้งปี ใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ต่อมามีพระภิกษุธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดอาศัยอยู่ ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาทำบุญ ไม่นานนักก็มีพระธุดงค์อีกรูปหนึ่งมาปักกลดอยู่แทนรูปแรกที่เดินทางต่อไปที่อื่น ชาวบ้านก็ยังคงพากันมาทำบุญและช่วยกันสร้างกุฎิสงฆ์ให้ท่านพักอยู่ โดยนายนิ่มและนางทองอยู่ เป็นผู้มอบถวายที่ดินให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๑๙ และชาวบ้านก็ได้ร่วมมือกันสร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๐ พร้อมทั้งช่วยกันทำนุบำรุงรักษาวัดให้พัฒนาเจริญสืบมา
Likes: 3,720
On Facebook
Recommend: ศิษย์เก่า สม. ก.ร. 632  หน้าถ้ำ ซิตี้ 208  ร้านศิริสังฆภัณฑ์ 222