Name: พ่อของแผ่นดิน
Category: Monarch
About: พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
Likes: 1,835
On Facebook
Recommend: ชายฟร๊อน คนเดิม 204  รักในหลวงทรงพระเจริญ 4,294  เรารักสมเด็จพระนเรศวร 3,989