Name: วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
Category: Buddhist Temple
About: ศิษย์สร้างถวาย หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร วัดป่าโนนแพง
Description: กลุ่มศิษย์หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร http://www.facebook.com/groups/luangporboonaum facebook ที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/lpboonaum พิกัด GPS องศา ทศนิยม ลองติจูด N 17.96879 ละติจูด E 104.20503 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556
Likes: 14,419
On Facebook
Recommend: วัดเศวตฉัตร วรวิหาร 763  วัดสวนสันติธรรม 641  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 清迈大蓝庙 The Grand Blue Temple 12,561