Name: เรารักในหลวง
Category: Monarch
About: "พ่อไม่เคยบอกให้ทุกคนรักพ่อ แต่พ่อบอกให้ทุกคนรักกัน"
Likes: 94,176
On Facebook
Recommend: เปลวแร๊ง แสงกายสิทธ์ 136  น้ำพระทัยของในหลวง 99,111  เรารักในหลวง 94,176