Name: เรารักในหลวง
Category: Monarch
About: "พ่อไม่เคยบอกให้ทุกคนรักพ่อ แต่พ่อบอกให้ทุกคนรักกัน"
Likes: 94,176
On Facebook
Recommend: ในหลวง "นักพัฒนาคู่ฟ้าของไทย" 526  พ่อขุนหลวงวิลังคะ 557  เรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชาในทุกด้าน 2,707