Name: วัดราชพฤกษ์ - หลวงพ่อสองพี่น้อง
Category: Buddhist Temple
About: สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านหลุม
Likes: 158
On Facebook
Recommend: วัดนาเจริญ-ปทุมพัฒนาราม อำเภอเขมราฐ 1,103  ตาพระ & อุนาโลม นิลแท้ และเครื่องประดับ จังหวัดกาญจนบุรี 1,957  วัดห้วยมงคล 8,950