Name: วัดห้วยใหญ่
Category: Buddhist Temple
About: สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
Description: ประวัติวัดห้วยใหญ่ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลขทะเบียนวัด ๔ นามวัด ห้วยใหญ่ นามวัดที่ประชาชนเรียกว่า ห้วยใหญ่ อยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัดนี่เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๖ ซึ่งมี นายโพธิ์ นางเผือก เป็นคนบ้านตำบลห้วยใหญ่ เป็นผู้มอบที่ดินถวายสร้างวัด จำนวน ๕ ไร่ ๒ งาน และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน, ได้รับพระราชทานวิสุงคาฆสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๘๖ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีที่ดินวัดอยู่ ๙ ไร่ ๒ งาน มีพิเศษอีก ๑ แปลง คือที่ดิน นายเขื่อง ห้วยใหญ่ นางกล้วย พี่สาวได้ถวายวัด อุทิศส่วนกุศลให้ มีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ อยู่ ๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ที่เป็นสระติดอยู่กับคลองตะวันออก แปลงที่ ๑ ที่ยายม่วงถวายพร้อมตัวเอง ๓ ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ แปลงที่ ๒ ที่โยมแดงกับภริยา ซื้อมอบถวาย ๑ ไร่ ๓ งาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ แปลงที่ ๓ ทางวัดพร้อมด้วยญาติ โยมซื้อถวาย ๑๓ ไร่ ๖๘ ตารางวา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ แปลงที่ ๔ ทางวัดซื้อ ๓ ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ส่วนแปลงที่ ๓ ได้ยกให้โรงเรียน ๖ ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
Likes: 6,198
On Facebook
Recommend: ร้านเทียนชัยสังฆภัณฑ์ 69  วัดสองพี่น้อง 349  วิถีบูรพา 605