Name: สำนักพิมพ์ ภูมิบัณฑิต
Category: Publisher
About: หนังสือ คู่มือ-เตรียมสอบ พร้อมกับข้อมูลการศึกษาการสอบทุกระดับชั้น www.poombundit.co.th
Description: หนังสือคู่มือเตรียมสอบ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน เตรียมสอบประจำภาค ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน Admissions O-NET GAT PAT สอบตรง โควตา แพทย์ พยาบาล ราชการ ทหาร ตำรวจ สอบเลื่อนขั้น ฯลฯ
Likes: 12,838
On Facebook
Recommend: วุฒินันท์ ตามฮอยอีสาน ล่าภาพแนวอีสาน 137  ฝากบอก 1,028  ชมรมเยาวชน ดารุลอามาน ร่วมใจ อาสา พัฒนา ท้องถิ่น 79