Name: วัดนาสร้าง ชุมพร
Category: Buddhist Temple
About: ร่มรื่น ร่มเย็น เป็นสุข สะอาด สว่าง สงบ.
Description: สถานที่ปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
Likes: 5,017
On Facebook
Recommend: ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดทองวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น 3,945  พระเครื่องหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท 4,964  วัดร่องขุ่น - ของที่ระลึก 1,014