Name: อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ - Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce
Category: Government Official
About: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Likes: 11,363
On Facebook
Recommend: ลูกพระเจ้าตาก 126,655  แฟนนายสิบ 372  ข่าวสารสมัครสอบราชการและหน่วยงานต่างๆ 414