Name: สวย รวย เก่ง
Category: Advertising/Marketing
About: บริษัทรับจัดงานอบรมสัมนาและทำโฆษณาและการตลาดเกี่ยวกับผู้หญิง
Description: บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยทุกองค์กรต่างทราบดีว่าทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสร้างมูลค่าให้กับองค์กร และมีส่วนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้วางไว้ แต่ปัญหาที่พบในประเทศไทยคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังขาดทิศทาง เนื้อหา และวิธีการในการพัฒนาที่ชัดเจน หลากหลาย และตรงกับตามความต้องการขององค์กร อีกทั้งกลุ่มผู้ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้รับบริการหรือองค์กรพบกับความลำบาก หรือไม่มั่นใจในการเลือกสรรหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการที่จะพัฒนาบุคคลากรของตนในช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งการเลือกสรรสถาบันฝึกอบรมต่างๆด้วย ด้วยเหตุนี้ บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด จึงเกิดขึ้น โดยวางเป้าหมายไว้ว่า เราจะเป็นสื่อกลางในการกระตุ้น ส่งเสริม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างสถาบันฝึกอบรมต่างๆ กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับตามความต้องการ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด รวมทั้งยังควบคุม และลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม นอกจากนี้ บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด มีการคิดต่อยอดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกในทุกทิศทาง เนื่องจากทราบดีว่า แนวโน้มการพัฒนาคนของโลก มิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การฝึกอบรมในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มการพัฒนาได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้โซเชียลมีเดีย การสร้างองค์ความรู้ขึ้นในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน เป็นต้น ซึ่ง บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด จะขอเป็นผู้นำรูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ มาให้บริการลูกค้าของเราด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การอบรมเป็นหลัก บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด ต้องการเห็นบุคคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับต้องการเห็นองค์กรต่างๆ เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งโดยมีบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญ HAS ต้องการเห็นภาพสังคมทำงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม หากสิ่งที่ บริษัท สวย รวย เก่ง จำกัด คาดหวังไว้ดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมา นั่นหมายถึงประเทศไทย และสังคมโลกก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป วิศรุต รักษ์นภาพงศ์
Likes: 87,582
On Facebook
Recommend: Rockget Design 555  รับ-ซื้อขาย เหรียญเก่า บังรวมเทพ 343  สมัครงานพระราม2 164