Name: BLCU Bangkok
Category: Education
About: มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ 北京语言大学 曼谷学院
Description: มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 北京语言大学 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉเพาะ มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 176 ประเทศมาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้มีมากกว่า 120,000 คน มหาวิทยาลัยฯ นอกจากจะสอนวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ยังสอนวิชาวรรณคดี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา และการบริหารเป็นต้น สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มีความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 280 แห่ง ใน 50 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศประมาณ 300 คน และมีสำนักงานสาขาในประเทศเกาหลีและประเทศไทย และมีศูนย์การเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเก๊า /////////////// มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ 北京语言大学 曼谷学院 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งประจำประเทศไทย มีหน้าที่แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ที่ปักกิ่ง ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ทำหลักสูตรภาษาจีนทางธุรกิจ สำหรับบุคคลทั่วไป (ภาคค่ำ) จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร และต่อยอดเป็นปริญญาตรีได้
Likes: 83,279
On Facebook
Recommend: เครื่องแบบ กศน.ถูกระเบียบ 47  DNA by SPU 972  สมัครเรียน ปริญญาตรี ม.เวสเทิร์น ระบบออนไลน์ 739,528