Name: Fuji X Series Club Thailand
Category: Camera/Photo
About: เป็นเพจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ สนใจ หรือกำลังใช้กล้องสุดคลาสิค " Fujifilm X Series " ของประเทศไทย
Description: เป็นการรวมกลุ่มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ สนใจ หรือกำลังใช้กล้องสุดคลาสิค "Fuji X Series " เพื่อเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น และแชร์เทคนิคการใช้กล้องในด้านต่าง ซึ่งอาจรวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อรวมกันทำกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกต่อๆไป Fuji X Series . . . From Simplicity to the Extreme ก่อตั้งเมื่อ 23 กรกฎาคม 2011
Likes: 21,790
On Facebook
Recommend: พิพิธภัณฑ์ "ห้องภาพฉลองศิลป์" 471  Silaloy Studio 164  ของขวัญของที่ระลึก 173