Name: Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้
Category: Education
About: Speak Globish อังกฤษแนวใหม่ ใครๆก็พูดได้
Description: Globish Academia (ประเทศไทย) เริ่มในปี 2014 จากความตั้งใจให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ เพราะจริงๆแล้วคนไทยมีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าคนชาติอื่น แต่พอต้องแสดงความคิดหรือพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วทำได้ไม่ดี ภาษาจึงกลายเป็น ‘อุปสรรค’ สำคัญที่ทำให้คนไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ในระดับโลก ประเทศเราเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับ แต่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ แม้ว่าบางคนจะรู้ภาษาอังกฤษ แต่พอเจอชาวต่างชาติก็รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่กล้าพูด Globish จึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากแก้ปัญหานี้ เพราะอย่างน้อย ‘ภาษา’ ก็ช่วยสร้างโอกาสให้คนส่วนใหญ่ได้ จากความต้องการแก้ปัญหา ก็กลายมาเป็นแนวคิดธุรกิจที่มีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้เรารู้ว่ามีคนไทยอีกมากมายที่ตระหนักถึงปัญหานี้ และช่วยสนับสนุน Globish ให้เป็นผู้นำด้านการแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย
Likes: 501,590
Phone: 0641820740
On Facebook
Recommend: ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ วก.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 2,683  โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 777  น้าต่อไฟ 13,265