Name: Korat Colla : เชื่อมโยงเพื่อโคราชที่ดีขึ้น
Category: Society & Culture Website
About: KORAT COLLA สื่อออนไลน์ ที่เน้นประโยชน์และความรู้มากกว่ากระแส เราแชร์เรื่องราวข้อมูลใหคุณได้เช
Description: KORAT COLLA สื่อออนไลน์ ที่เน้นประโยชน์และความรู้มากกว่ากระแส เราแชร์เรื่องราวข้อมูลใหคุณได้เชื่อมโยงและบอกต่อออกไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวให้คุณได้เชื่อมโยง จากมุมมองคนรุ่นไหมที่ได้รับโอกาสและให้โอกาสตัวเอง ที่จะทำสื่อสมัยใหม่ให้มีค่า "ไม่ใช่แค่เพื่อพวกเราเองแต่เพื่อโคราชที่ดีขึ้น" +"สนับสนุน" ในสิ่งที่คนโคราชควรใส่ใจ +"เชื่อมโยง" คนโคราชทีไม่มีโอกาสเจอกันให้เชื่อมเข้าหากัน +"นำเสนอ" เรื่องที่คนโคราชควรสนใจและสำคัญต่อคนโคราช +"เปิดกรอบ" เพิ่มทางเลือกและมุมมองใหม่ให้คนโคราช +"ส่งเสริม"ให้คุณได้แสดงตัวตนของคุณให้เด่นชัดและบอกต่อออกไป +"บอกต่อ"คุณค่าประโยชน์ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ควรรู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น +บ้านเกิด+สังคม+TED+ท่องเที่ยว +ข้อมูล+ประโยชน์+แบบอย่าง+วัฒนธรรม -------------------------------------------- " KORAT COLLA : เชื่อมโยงเพื่อโคราช " -------------------------------------------- #koratcolla #spotlight #insight #korat #โคราช #ประโยชน์ #เพื่อคนโคราช #เพื่อโคราชที่ดีขึ้น #แชร์วนไป #ชี้เป้า #mahanakhonkorat
Likes: 10,136
On Facebook
Recommend: ทำมาหากิน ทำมาหาธรรม 1,128  สารวัตรซ้ง. Amulets สมเด็จพระพุฒาจารย์ - โต พรหฺมรังสี 4,291  ศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 1,469