Name: Play Academy
Category: Education
About: พัฒนาทักษะสมอง EF เชาวน์ปัญญา ทักษะการแก้ปัญหา และสมาธิ ด้วยของเล่น และบอร์ดเกม Tel. 083 596 5 596
Description: “การเล่นในช่วงปฐมวัยคือรากฐานสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” “การเล่น” (Play) เป็น “ความสุข”ตามธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีอารมณ์บวก มีแรงจูงใจที่จะทำพันธกิจที่อยู่ข้างหน้าให้สำเร็จ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงความทรงอิทธิพลของการเล่นว่ามีผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา “การเล่น” จึงถูกเชื่อมโยงเข้าสู่งานด้านการศึกษาปฐมวัย รวมถึงจิตวิทยาเด็ก และครอบครัวทั้งในแง่การส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด “Play during early childhood is necessary if humans are to reach their full potential” การเล่นในช่วงปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์คนหนึ่งสู่ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา Play Academy จึงนำการเล่นมาพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 1.9 - 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่โครงสร้างของสมอง เและอัตราการเพิ่มปริมาณจุดเชื่อมต่อของเส้นใยสมองสูงที่สุด เรามีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้สมองของเด็กทำงานอย่างเต็มศักยภาพ (Active Brain) มีการเชื่อมโยงของเส้นใยประสาทอย่างเต็มความสามารถ มีพัฒนาการที่สมวัย มีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง (Thinking) มีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem-Solving Skill) และสร้างพื้นฐานคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่เด็ก (Quality Characteristics) การเรียนการสอนดำเนินผ่านการเล่นในรูปแบบต่างๆดังนี้ การเล่นเพื่อสร้างประสบการณ์ (ผ่านผัสสะทั้ง 5) การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเล่นเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญา-กระบวนการคิด การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนการสอนตลอดหลักสูตรใช้ของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมการศึกษา และบอร์ดเกมสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือหลัก ครูจะมีการตระเตรียม วางแผนการสอนอย่างรอบคอบ และดำเนินการสอนด้วยการใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กได้คิดภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานเร้าใจทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learn by Doing) เพื่อเข้าใจที่มาที่ไปของผลลัพธ์อย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังมีการสอดแทรกการบริหารอารมณ์ การฝึกสมาธิ วินัย การฟัง และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน เราเน้นการทำงานควบคู่กับการมีส่วนร่วมของครอบครัว ดังนั้น ทุกครั้งหลังการเรียนการสอนจะมีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างละเอียดครอบคลุมทุกหัวข้อตั้งแต่ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และมือตาสัมพันธ์ การควบคุมตัวเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และคุณภาพด้านสุขภาพจิตเด็ก Play Academy มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา ให้เด็กเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของครอบครัว มิได้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสะสมความรู้เพียงเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขันทางเศรษฐกิจ เราต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ผู้เรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้ ”คิดได้” และ “คิดเป็น” มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักตัวเอง บริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกได้ รู้ว่าความสุข และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ภายใต้ศักยภาพ และตัวตนที่เขาเป็นอยู่ เมนูหลัก ………………………………………………………. 1. เกี่ยวกับเรา คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086769914711713.1073741829.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 2. หลักสูตรและวิธีการสอน คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086773421378029.1073741830.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 3. วิสัยทัศน์และเป้าหมาย คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086775644711140.1073741831.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 4. รีวิว คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086776001377771.1073741832.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 5. คณะครูของเรา คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086776578044380.1073741833.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 6. คำถามที่พบบ่อย คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086777151377656.1073741834.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 7. ตัวอย่างของเล่นพัฒนาเชาวน์ปัญญา คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086778354710869.1073741835.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 8. บทความน่ารู้ คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086779574710747.1073741836.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 9. บรรยากาศในโรงเรียน คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086789668043071.1073741837.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 10. ผู้บริหาร คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086790078043030.1073741838.1086764004712304&type=3 ………………………………………………………. 11. ติดต่อเรา คลิก ==> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1086791968042841.1073741839.1086764004712304&type=3 ……………………………………………………….
Likes: 113,967
Phone: 0835965596
On Facebook
Recommend: Smallroom Music Camp 4,372  รับทำโปรเจคจบ PHP+Mysql 1,169  ศรช.แขวงหนองแขม (เทียบโอน) 522