Name: Senadevelopment Pcl
Category: Company
About: 30 ปี เสนา คือความภูมิใจ
Description: ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนในสังคมหันมาตระหนักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เสนาขอทุ่มเท และเริ่มต้นด้วยโครงการ “ Green Giving ” และจะสานต่อปีแห่งการมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน เริ่มจากต้นไม้ของขวัญจากธรรมชาติที่จะมอบอากาศอันบริสุทธิ์ สู่โครงการที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยโลกใบน้อยของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
Likes: 97,313
On Facebook
Recommend: A.J.C. Construction Part.,Ltd. 766  บริษัท วีระศิลป์ดีไซน์ จำกัด 743  รับออกแบบและปรึกษาเกี่ยวกับบันได 1,960