Name: Warriors of Southern Border ผู้พิทักษ์ชายแดนใต้
Category: Government Official
About: นักรบมิได้รบเพราะเกลียดชังศัตรูที่อยู่ตรงหน้า แต่พวกเขารบเพราะปกป้องคนที่อยู่ข้างหลัง
Likes: 2,452
On Facebook
Recommend: ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว 798  ร้อย๑ พัน๓ ๑/๖๐ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ 266  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม 673